Zespół Szkół w Kowalu
Symbol cyfrowy zawodu
532102

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Tryb nauki
Stacjonarny

Czas trwania
1,5 roku / 3 semestry

Podejmując naukę w szkole policealnej na kierunku opiekun medyczny nauczysz się:

  • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
  • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
  • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
  • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,
  • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Przedmioty kierunkowe

Realizowane przedmioty

Lp. Przedmiot
1. Podstawy przedsiębiorczości*
2. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
3. Anatomia i fizjologia
4. Wybrane zagadnienia kliniczne
5. Zarys farmakologii
6. Zdrowie publiczne
7. Psychologia i komunikacja interpersonalna
8. Pierwsza pomoc
9. Język angielski zawodowy
10. Język migowy
11. Technologie informatyczne
12. Pracownia zabiegów higienicznych i opieki
13. Zajęcia praktyczne w opiekunie medycznym
14. Technika zabiegów medycznych
15. Podstawy rehabilitacji przyłóżkowej

* zajęcia prowadzone dla słuchaczy, którzy nie realizowali tego przedmiotu na wcześniejszym etapie kształcenia

Zdobyte kwalifikacje

Możesz przystąpić do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnionych w zawodzie:

Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (MED.14.)

egzamin pod koniec semestru III.

Jako absolwent

Jako absolwent Szkoły Policealnej na kierunku opiekun medyczny możesz pracować w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Ponadto zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.

Praktyki

W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 210 h na cały cykl kształcenia.

W programie uwzględniono najważniejsze zagadnienia w zakresie opieki i pielęgnacji nad osobami chorymi i niesamodzielnymi w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwolą absolwentom na wykonywanie pracy na stanowisku opiekuna medycznego.

Szkoła zapewnia miejsce do odbywania praktyk zawodowych w ramach zawartych porozumień z domami pomocy społecznej na terenie Powiatu Włocławskiego.

Skip to content