Zespół Szkół w Kowalu
Symbol cyfrowy zawodu
334306

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Tryb nauki
Zaoczny

Czas trwania
2 lata / 4 semestry

Podejmując naukę w szkole policealnej na kierunku technik administracji nauczysz się:

  • gromadzić dokumentację i informacje, w tym informacje o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
  • nadzorować wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych,
  • sporządzać sprawozdania, protokoły z posiedzeń i zebrań, opracowywać projekty aktów administracyjnych,
  • prowadzić postępowania kończące się wydaniem decyzji administracyjnej,
  • prowadzić podstawowe dokumenty księgowe związane z planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz zarządzaniem zespołem pracowników.

Przedmioty kierunkowe

Realizowane przedmioty

Lp. Przedmiot
1. Podstawy przedsiębiorczości*
2. Język angielski zawodowy
3. Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw
4. Podstawy prawa cywilnego
5. Podstawy prawa pracy
6. Podstawy prawa administracyjnego
7. Podstawy finansów publicznych
8. Organizacja pracy biurowej
9. Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji
10. Pracownia pracy biurowej
11. Postępowanie w administracji

* zajęcia prowadzone dla słuchaczy, którzy nie realizowali tego przedmiotu na wcześniejszym etapie kształcenia

Zdobyte kwalifikacje

Możesz przystąpić do egzaminów potwierdzających kwalifikacje:

Obsługa klienta w jednostkach administracji (EKA.01)

egzamin pod koniec semestru IV.

Jako absolwent

Jako absolwent Szkoły Policealnej na kierunku technik administracji możesz pracować w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Praktyki

W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe  w wymiarze 320 h na cały cykl kształcenia.

W programie uwzględniono najważniejsze zagadnienia w zakresie podstaw przedsiębiorczości, wykonywania prac biurowych oraz postępowania administracyjnego. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwolą absolwentom na wykonywanie pracy biurowej m.in. w sekretariatach, komórkach prowadzących sprawy kadrowe.

Szkoła zapewnia możliwość odbywania praktyk zawodowych na terenie przedsiębiorstw na podstawie zawartych porozumień.

Lista praktyk dla kierunku

Skip to content