Zespół Szkół w Kowalu
Symbol cyfrowy zawodu
325509

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Tryb nauki
Zaoczny

Czas trwania
1,5 roku / 3 semestry

Podejmując naukę w szkole policealnej na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy nauczysz się:

  • oceniać stopień zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
  • rozwiązywać bieżące problemy techniczne i organizacyjne związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
  • sposobów i zasad ustalania okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
  • sposobów organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedmioty kierunkowe

Realizowane przedmioty

Lp. Przedmiot
1. Podstawy przedsiębiorczości*
2. Podstawy prawa pracy
3. Techniczne bezpieczeństwo pracy
4. Ergonomia w procesie pracy
5. Zagrożenia w środowisku pracy
6. Język angielski zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
7. Ocena ryzyka zawodowego
8. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
9. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
10. Pracownia komunikacji interpersonalnej

* zajęcia prowadzone dla słuchaczy, którzy nie realizowali tego przedmiotu na wcześniejszym etapie kształcenia

Zdobyte kwalifikacje

Możesz przystąpić do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnionych w zawodzie:

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (BPO.01)

egzamin pod koniec semestru III.

Jako absolwent

Jako absolwent Szkoły Policealnej na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy możesz pracować we wszystkich zakładach pracy w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, jako pracownik ds. bhp.

Praktyki

W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe  w wymiarze 160 h na cały cykl kształcenia.

W programie uwzględniono najważniejsze zagadnienia w zakresie podstaw przedsiębiorczości, prawa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwolą absolwentom na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika ds. bhp.

Szkoła zapewnia możliwość odbywania praktyk zawodowych na terenie przedsiębiorstw na podstawie zawartych porozumień.

Lista praktyk dla kierunku

Skip to content