Zespół Szkół w Kowalu
Symbol cyfrowy zawodu
325907

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Tryb nauki
Stacjonarny

Czas trwania
2 lata / 4 semestry

Podejmując naukę w szkole policealnej na kierunku terapeuta zajęciowy nauczysz się:

  • budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem wielodyscyplinarnym,
  • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym,
  • planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki,
  • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej,
  • ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej.

Przedmioty kierunkowe

Realizowane przedmioty

Lp. Przedmiot
1. Podstawy przedsiębiorczości*
2. Podstawy terapii zajęciowej
3. Podstawy prawne w terapii zajęciowej
4. Biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
5. Komunikacja interpersonalna
6. Komunikacja alternatywna
7. Język migowy
8. Język obcy zawodowy
9. Metodyka terapii zajęciowej
10. Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej
11. Metody i techniki terapii zajęciowej
12. Diagnozowanie w terapii zajęciowej
13. Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej

* zajęcia prowadzone dla słuchaczy, którzy nie realizowali tego przedmiotu na wcześniejszym etapie kształcenia

Zdobyte kwalifikacje

Możesz przystąpić do egzaminów potwierdzających kwalifikacje:

kwalifikacje: MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

egzamin pod koniec semestru IV.

Jako absolwent

Jako absolwent Szkoły Policealnej na kierunku terapeuta zajęciowy możesz podjąć zatrudnienie w następujących placówkach: podmioty lecznicze i jednostki organizacyjne pomocy społecznej lub instytucje świadczące pomoc prowadzone przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Praktyki

W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe  w wymiarze 210 godzin – 6 tygodni.

Skip to content