Zespół Szkół w Kowalu
 • RODO – Klauzula informacyjna dla uczniów/rodziców na potrzeby rekrutacji

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW/RODZICÓW NA POTRZEBY REKRUTACJI DO PLACÓWKI ORAZ PROCESU KSZTAŁCENIA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, że:

  I. Administrator Danych Osobowych

  Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół w Kowalu, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Piwnej 20, 87-820 Kowal (adres e-mail: sekretariat@zskowal.pl, tel. 54 2 841 819).

  II. Inspektor Ochrony Danych

  Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu 54 230-46-60, e-mail: iod@powiat.wloclawski.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I.

  III. Cele i podstawy przetwarzania

  Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu rekrutacji dziecka do Placówki oraz realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych oraz oświatowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie Placówki. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. W szczególności:

  1. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia (np. zgoda na rozpowszechnianie wizerunku ucznia),
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz aktami wykonawczymi,
  3. art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów.

  IV. Okres przechowywania danych

  Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że  dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

  V. Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane tylko osobom, podmiotom lub instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów praw oraz podmiotom, z którymi Administrator  zawarł stosowne umowy powierzenia.

  VI. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

  Administrator co do zasady nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (wyjątkiem udostępnianie wizerunku na podstawie udzielonej
  zgody do państw z poza EOG).

  VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

  Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora:

  1. dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych,
  3. usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. przenoszenia danych,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), o ile nie ogranicza tego przepis prawa, na podstawie którego Pani/Pana dane są przetwarzane.

  VIII. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

  Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

  IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  Administrator Danych Osobowych

 

Skip to content