Zespół Szkół w Kowalu

Podstawę prawną niniejszego Statutu stanowią:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1481).
 4. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie powyższych ustaw.

SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cele i zadania Szkół
 3. Organy Zespołu Szkół
 4. Organizacja Szkół
 5. Kształcenie zawodowe
 6. Ocenianie wewnątrzszkolne
 7. Prawa i obowiązki nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół
 8. Zadania i obowiązki opiekuna grupy
 9. Zasady rekrutacji słuchaczy
 10. Prawa i obowiązki słuchaczy
 11. Nagrody i kary
 12. Działalność finansowa Zespołu Szkół
 13. Rozdział – Postanowienia końcowe

Pełen tekst Statutu

Skip to content