Zespół Szkół w Kowalu

Działania w zakresie doradztwa zawodowego w liceum oraz technikum mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

Cele związane z kształtowaniem postaw i zachowań:

 • rozwój umiejętności poznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystania
  w kształtowaniu swojej drogi zawodowej,
 • kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężanie bierności, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,
 • kształcenie nawyków ciągłego uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń,
 • kształtowanie postaw otwartości – autoprezentacji swojej wiedzy i potencjału osobowości,
 • kształtowanie nawyków planowania przyszłości, modelowania drogi zawodowej
  i konsekwentnego dążenia do celu.

Cele związane z kształtowaniem umiejętności:

 • planowania przyszłości zawodowej,
 • organizowania działań swoich i zespołu,
 • przygotowania dokumentów związanych z pracą zawodową,
 • poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy,
 • nawiązywania kontaktów,
 • przeprowadzania negocjacji,
 • planowania i organizowania własnej działalności gospodarczej.

Cele związane z wiedzą:

 • poznanie „świata zawodów”,
 • poznanie potencjalnych ścieżek edukacyjnych w wybranych zawodach,
 • poznanie zasad obowiązujących w kompletowaniu dokumentów związanych z pracą,
 • poznanie podstaw prawa pracy,
 • poznanie zasad tworzenia biznes-planu, tworzenia własnej działalności gospodarczej,
 • poznanie zasad rządzących rynkiem pracy,
 • poznanie sytuacji gospodarczej, społecznej na lokalnym rynku.

Instytucje współpracujące w zakresie realizacji doradztwa zawodowego:

Poradnie Psychologiczno-Pedagogicznej:

 • diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów;
 • udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształce­nia i kariery;
 • prowadzenie dla uczniów zajęć grupowych z doradztwa zawodowego;
 • konsultowanie z doradcą zawodowym działań i dokumentów szkolnych (np. opraco­wań WSDZ);
 • prowadzenie dla pracowników szkół szkoleń, kursów, szkoleniowych rad pedagogicznych;
 • tworzenie sieci doradców zawodowych, osób zainteresowanych doradztwem zawodowym.

Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli (ODN):

 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji dla doradców zawodowych oraz osób zainteresowanych doradztwem zawodowym;
 • tworzenie sieci doradców zawodowych oraz osób zainteresowanych doradztwem zawodowym;
 • przygotowywanie publikacji z zakresu doradztwa zawodowego.

Biblioteka pedagogiczna:

 • udostępnianie informacji o usługach doradczych w regionie oraz o wydarze­niach, konferencjach, szkoleniach z zakresu doradztwa zawodowego;
 • wspieranie nauczycieli-bibliotekarzy w pozyskiwaniu, gromadzeniu i udostępnianiu informacji edukacyjno-zawodowych;
 • gromadzenie i udostępnianie doradcom zawodowym i nauczycielom publikacji z za-kresu doradztwa zawodowego;
 • współorganizowanie wystaw i spotkań z zakresu doradztwa zawodowego.

Centrum kształcenia zawodowego (CKZ):

 • organizowanie praktyk zawodowych dla uczniów;
 • organizowanie szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów;
 • przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 • organizowanie szkoleń i kursów zawodowych dla nauczycieli;
 • współorganizowanie konkursów zawodowych dla uczniów;
 • podejmowanie współpracy z pracodawcami i organizacjami pracodawców;
 • współorganizowanie przedsięwzięć o charakterze zawodoznawczym.

Szkoły wyższe (WSFiZ, WSG,UW-M)

 • udostępnianie informacji o ofercie edukacyjnej i zawodowej szkoły;
 • współorganizowanie targów edukacyjnych;
 • pomoc podczas rekrutacji uczniom zainteresowanym kontynuowaniem nauki po ukoń­czeniu technikum;
 • współorganizowanie spotkań informacyjno-doradczych dla uczniów.

Urząd pracy, centra informacji i planowania kariery zawodowej:

 • udostępnianie zasobów informacji edukacyjnych i zawodowych;
 • diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów;
 • udzielanie uczniom porad i konsultacji;
 • współorganizowanie różnych przedsięwzięć z zakresu doradztwa zawodowego;
 • prowadzenie usługi doradztwa zawodowego na odległość;
 • udzielanie porad dotyczących rynku pracy za granicą (usługi doradców Sieci Europejskich Ofert Pracy EURES);
 • udostępnianie informacji na temat ofert pracy w kraju i za granicą;
 • udostępnianie publikacji m.in. o sytuacji na rynku pracy;
 • współorganizowanie dla uczniów, rodziców i nauczycieli spotkań informacyjno-dorad­czych np.dotyczących sytuacji na rynku pracy, dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Cech Rzemiosł Różnych:

 • współorganizowanie szkoleń zawodowych w formie nauki zawodu w danym rzemiośle;
 • udostępnianie informacji na temat organizacji praktycznej nauki zawodu w rzemiośle;
 • wyszukiwanie pracodawców (rzemieślników, u których uczniowie mogą realizować praktyczną naukę zawodu);
 • pośredniczenie w podpisywaniu umów między uczniem a pracodawcą.

Ochotniczy hufiec pracy (OHP):

 • gromadzenie i udostępnianie ofert pracy, także ofert pracy sezonowej i krótko-terminowej;
 • organizowanie targów pracy;
 • diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych;
 • udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
 • organizowanie szkoleń zawodowych dla uczniów.

Agencje zatrudnienia:

 • prowadzenie pośrednictwa pracy;
 • pozyskiwanie ofert pracy dla uczniów i absolwentów szkoły.

Pracodawcy:

 • współorganizowanie praktyk zawodowych dla uczniów; ;
 • współorganizowanie konkursów zawodowych;
 • włączanie się w modyfikowanie programów nauczania;
 • współorganizowanie szkoleń, seminariów zawodowych;
 • organizowanie staży zawodowych dla uczniów;
 • organizowanie szkoleń, seminariów i staży zawodowych dla nauczycieli;
 • zatrudnianie absolwentów;
 • sponsorowanie przedsięwzięć wzbogacających ofertę edukacyjno-zawodową i bazę dydaktyczną szkoły;
 • organizowanie wizyt studyjnych w firmach dla uczniów i nauczycieli;
 • współorganizowanie spotkań z przedstawicielami firm dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Kuratorium oświaty, Urząd Marszałkowski, starostwo powiatowe:

 • tworzenie sieci doradców zawodowych;
 • opracowywanie i wdrażanie programu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradz­twa zawodowego:
 • powoływanie powiatowych lub gminnych koordynatorów ds. doradztwa zawodowego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE):

 • organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji z zakresu doradztwa zawodowego;
 • przygotowywanie publikacji z zakresu doradztwa zawodowego;
 • opracowywanie dokumentów wspierających pracę doradcy zawodowego (programy, wzorcowe rozwiązania, e-zasoby);
 • prowadzenie platformy Moodle z informacjami, zasobami z zakresu doradztwa zawo­dowego.

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP:

 • organizowanie konferencji i szkoleń dla doradców zawodowych;
 • organizowanie Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową;
 • organizowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Organizacje pozarządowe:

 • propagowanie idei wolontariatu;
 • umożliwianie uczniom doświadczania pracy;
 • realizowanie wspólnych projektów edukacyjnych.

Przydatne strony Internetowe z zakresu doradztwa zawodowego:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

W serwisie aktualne informacje o polityce edukacyjnej w Polsce, w tym regulacje prawne, wiadomości o kształceniu zawodowym. Osobna zakładka zawiera wiadomości dla rodziców.

Centralna Komisja Egzaminacyjna

https://cke.gov.pl/

Przygotowuje i przeprowadza zewnętrze egzaminy potwierdzające określoną wiedzę, umiejętności
i kompetencje na poziomie gimnazjalnym, maturalnym, a także egzaminy zawodowe. Częścią systemu egzaminów zewnętrznych są też okręgowe komisje egzaminacyjne.

Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

https://www.kwalifikacje.gov.pl/

Na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 12 maja 2016 r. został utworzony Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W jego skład wchodzi dziesięciu ministrów resortowych, a ponadto minister w Kancelarii Premiera. Zespołowi przewodniczy Minister Edukacji i Nauki. Zespół monitoruje proces wdrażania oraz funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który ma być spójny z założeniami, na których oparte są ramy kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej. Informacje o pracy zespołu znajdują się na portalu ZSK.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

https://nawa.gov.pl/

NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski – jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze.

Instytut Badań Edukacyjnych

http://www.ibe.edu.pl/pl/

IBE jest instytutem badawczym prowadzącym interdyscyplinarne badania naukowe
nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji umożliwia zdobywanie nowych umiejętności poprzez udział
w programach edukacyjnych takich jak np.: Erasmus+.

Perspektywy

https://salonmaturzystow.pl/2021/

Skip to content