Zespół Szkół w Kowalu

W dniu 27 X 2018 r. odbyła się najważniejsza uroczystość w 10 letniej historii Zespołu Szkół w Kowalu: Nadanie imienia św. Jana Pawła II oraz Poświęcenie sztandaru przez biskupa Stanisława Gębickiego w kościele pod wezwaniem św. Urszuli w Kowalu.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
Kapłani:
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Gębicki, ksiądz proboszcz kan. dr Piotr Głowacki, ksiądz kanonik Ryszard Pospieszyński, ks. Prob. Tomasz Król, Ks.proboszcz Andrzej Mazur, ks.proboszcz Włodzimierz Lewandowski, ks.prob. Piotr Obolewski, ks. Sylwester Malczyk;
Przedstawiciele organu prowadzącego Starostwa Powiatowego we Włocławku w osobach:
Starosta Powiatu Włocławskiego, pan Kazimierz Kaca, Wicestarosta Powiatu Włocławskiego, pan Marek Jaskulski oraz przedstawicielka Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, pani Klaudia Raszka;
Przedstawiciele Urzędu Miasta Kowal w osobach:
Burmistrz Miasta Kowal, pan Eugeniusz Gołembiewski, Przewodniczący Rady Miasta Kowal, pan Krzysztof Pasiecki, Sekretarz Urzędu Miasta, pan Szymon Struciński;
Przedstawiciele Urzędu Gminy w Kowalu w osobach:
Wójt Gminy Kowal pan Stanisław Adamczyk, przewodniczący Rady Gminy Kowal, pan Edward Dominikowski;
Radny Powiatu Włocławskiego, pan Wojciech Rudziński;
Przewodniczący Rady Fundacji „ Szansa dla Gmin”, pan Lech Kuropatwiński;
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kowalu pan Piotr Jacek Zbonikowski oraz Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, pani Katarzyna Wróbel;
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku, pan Tadeusz Wiśniewski;
Dyrektorzy Szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Włocławski w osobach:
Dyrektor Zespołu Szkół im. Franciszka Becińskiego w Lubrańcu, pan Jan Kobiela, Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej pan Janusz Nadolny, Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu, pani Grażyna Wilińska , dyrektor Zespołu Szkół im.Kard. Stefana Wyszyńskiego w Choceniu, pani Tamara Mikołajczyk, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim, pani Dorota Kamińska;
Dyrektorzy szkół prowadzonych przez Urząd Miasta Kowal w osobach:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalu, pani Jadwiga Śpibida oraz wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalu pani Jadwiga Wiśniewska;
Partnerzy Zespołu Szkół w Kowalu:
Dyrektor Pałacu Bursztynowego, prezes Fundacji Samotna Mama, pani Elżbieta Dynarska oraz wiceprezes Fundacji Samotna Mama, pani Katarzyna Balcer.
Byli i obecni nauczyciele Zespołu Szkół w Kowalu, byli i obecni pracownicy niepedagogiczni, słuchacze i absolwenci szkoły, fundatorzy sztandaru oraz parafianie.
Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalu, pani Sylwia Jasińska, powitała księdza biskupa w imieniu całej społeczności szkolnej, wszystkich zgromadzonych w świątyni gości, parafian oraz sympatyków szkoły dziękując za nadanie rangi wydarzeniu obecnością księdza biskupa i prosząc o poświęcenie sztandaru, modlitwę, Słowo Boże, a na koniec o pasterskie błogosławieństwo.
W trakcie Mszy Świętej, wicestarosta Powiatu Włocławskiego, pan Marek Jaskulski odczytał Uchwałę Rady Powiatu o nadaniu imienia św. Jana Pawła II Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Kowalu oraz Szkole Policealnej w Zespole Szkół w Kowalu. Następnie ksiądz biskup poświęcił sztandar a 14 przedstawicieli słuchaczy ( po jednym z każdej klasy ) złożyło ślubowanie. Po Mszy świętej Dyrektor Szkoły podziękowała księdzu biskupowi oraz księdzu proboszczowi parafii w Kowalu następującymi słowami:
„ Ekscelencjo, przewielebny księże Biskupie, to wielkie wyróżnienie, że właśnie dziś w imieniu całej społeczności szkoły mogę wyrazić wdzięczność za poświęcenie sztandaru, który z wielką radością wprowadzamy w mury naszej placówki. Niech ten sztandar, który stanowi symbol naszych celów i misji, towarzysząc nam na co dzień, przypomina o słowach naszego patrona św. Jana Pawła II, że „Nauka jest poznawaniem świata stworzonego przez Boga”. Dziękuję księdzu biskupowi za uświetnienie naszej uroczystości swoją osobą, poświęcenie sztandaru oraz za Słowo Boże i modlitwę. Drogi księże proboszczu, Pragniemy podziękować również księdzu za ogromne wsparcie duchowe oraz pomoc przy organizacji tej szczytnej uroczystości. Wierzymy, że ksiądz proboszcz poprzez swoje słowa będzie nam wskazywał właściwą drogę i tak jak w swoim wierszu z tomiku poezji „ Bogu rzucam się na szyję” radził:

Nad własnym losem porozmyślać
( na tym nigdy się nie traci)
Jak osiągnąć sukces w życiu
Sam łut szczęścia nie wystarczy
Musi być oparty na wyborze i pracy

O jakim sukcesie mowa
Majątku władzy karierze
Czy o tym co ludzkie
By sobą wartości prezentować
To pytanie szczęścia jest kluczem
Nikomu niczego nie zazdroszcząc
Ponad innych się nie wywyższać
Można całe życie być jak uczeń
realizując prostą radę Mistrza
Która jak Światło
Gdy się zaprzesz samego siebie
Właściwą drogą poprowadzi

Serdeczne Bóg zapłać.”

W drugiej części uroczystości Dyrektor Szkoły skupiła się na krótkiej charakterystyce Zespołu Szkół w Kowalu w kontekście obchodzonego jubileuszu 10 – lecia istnienia Szkoły:

Mija dziesiąty rok funkcjonowania Zespołu Szkół w Kowalu, w tym 10 rok Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz 5 rok Szkoły Policealnej. Pomimo stosunkowo krótkiej historii istnienia, Szkoła może poszczycić się 320 absolwentami, którzy uzyskali wykształcenie średnie, maturę bądź kwalifikacje zawodowe.
W latach 2008-2011 Szkoła skupiała się przede wszystkim na działalności edukacyjnej. Od roku 2012 następuje stopniowy rozwój placówki, która staje się centrum edukacyjno-kulturalnym dla kształcących się osób dorosłych, w której odbywają się spotkania okolicznościowe całej społeczności szkolnej, w której rozwija się samorządność, wolontariat, gdzie pielęgnowana jest tradycja, patriotyzm, tolerancja i wzajemny szacunek słuchaczy i pracowników. Oferta edukacyjna Szkoły Policealnej jest sukcesywnie poszerzana i wzrasta do 9 kierunków w roku 2018. Nauka prowadzona jest w sposób profesjonalny przez doświadczoną kadrę pedagogów, którzy dbają o wysokie standardy nauczania oraz wyniki osiągane przez słuchaczy na egzaminach państwowych. Kształcenie odbywa się w profesjonalnych klasopracowniach regularnie doposażanych w nowoczesny sprzęt potrzebny do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach. Szkoła nawiązuje współpracę z pracodawcami, którzy wspierają placówkę w organizowaniu praktycznej nauki zawodu, praktyk zawodowych oraz działalności statutowej Szkoły. Pracownicy oraz słuchacze angażują się w uroczystości i imprezy pozaszkolne, które służą rozwojowi placówki oraz kształtują jej pozytywny wizerunek.
10 lat po utworzeniu, Szkoła posiada swoją osobowość, charakter i charyzmę dzięki wszystkim, którzy mieli okazję być jej częścią. Zwieńczeniem działalności Zespołu Szkół w Kowalu oraz świadectwem szkolnego dorobku jest uroczystość nadania imienia św. Jana Pawła II, Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych oraz Szkole Policealnej w dniu 27.X.2018 r. To wydarzenie stanowi swoisty wyraz wartości jakimi społeczność szkolna się kierowała i kierować będzie w dalszych latach swojego funkcjonowania.
Następnie głos zabrała nauczycielka historii w Liceum Ogólnokształcącym w Kowalu, która przybliżyła postać naszego patrona św. Jana Pawła II. w paru słowach wstępu a następnie w krótkim filmie, który stanowił kwintesencję nauki, jaką przekazał nam Ojciec Święty podczas swoich licznych pielgrzymek do Polski. Na koniec drugiej części uroczystości nadania imienia św. Jana Pawła II Zespołowi Szkół w Kowalu, Dyrektor Szkoły podziękowała jeszcze raz księdzu biskupowi za nadanie rangi swoją osobą temu wydarzeniu oraz wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia spotkania poprzez swoją obecność w kościele, wsparcie i dobre słowo. Dyrektor Szkoły złożyła na ręce Starosty Powiatu Włocławskiego, pana Kazimierza Kacy, i Wicestarosty, pana Marka Jaskulskiego podziękowania za pomoc w realizacji celów, za dobre rady i działanie sprzyjające rozwojowi placówki.  Podziękowania skierowane również zostały w stronę Burmistrza Miasta Kowal, pana Eugeniusza Gołembiewskiego za obecność i wsparcie inicjatyw, podejmowanych w działaniach na rzecz szkoły. Dyrektor Szkoły podziękowała orkiestrze dętej OSP w Kowalu pod batutą pana Roberta Stranca oraz scholi przygotowanej przez organistę pana Kulawiaka za uświetnienie całej uroczystości. Podziękowania zostały również złożone mediom lokalnym Telewizji Kujawy, Promocjom Włocławskim oraz Telewizji CW 24 za uwiecznienie tego wydarzenia w obrazie i dźwięku.  Po uroczystościach kościelnych nastąpił uroczysty przemarsz do budynku szkoły przy ulicy Piwnej 20 ulicami Miasta Kowal w asyście Orkiestry Dętej OSP w Kowalu. W części trzeciej uroczystości, która odbyła się w auli Szkoły wszyscy zaproszeni goście, pracownicy, słuchacze i absolwenci zasiedli przy wspólnym stole do obiadu. Przy dźwiękach prezentowanej na ekranie historii szkoły w slajdach czas mijaj w przyjemnej i pełnej uroku atmosferze. Następnie wręczano gratulacje i podziękowania od gości na ręce Dyrektor Szkoły. W dalszej części uroczystości, Dyrektor Szkoły wręczyła pamiątkowe Statuetki i Podziękowania dla Fundatorów Sztandaru, nagrody dla Nauczycieli i Pracowników Niepedagogicznych oraz stypendia dla słuchaczy, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce oraz pracowali społecznie na rzecz rozwoju placówki.

Podziękowania za wsparcie finansowe zakupu sztandaru z okazji nadania imienia św. Jana Pawła II Zespołowi Szkół w Kowalu otrzymali:
Bank Spółdzielczy w Kowalu
Fundacja „Szansa dla Gmin”
Gmina Lubień Kujawski
Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych „KRUKOWIAK” w Brześciu Kujawskim
Miejsko – Gminny Klub Sportowy „Kujawiak” w Kowalu
Polcalc Sp. z o.o. w Lubieniu Kujawskim
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LUMAC Sp. z o.o. w Kowalu
Urząd Gminy Baruchowo
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kowalu
Halina i Stanisław Adamczyk
Zbigniew Agaciński
Marta Bobrowska
Jerzy Bobrowski
Elżbieta Borkowska
Stanisław Budzyński
Małgorzata Daczkowska
Sylwia Dybowska
Jolanta i Marek Frank
Eugeniusz Gołembiewski
Jacek Góźdź
Marek Jaskulski
Sylwia Jasińska
Teresa i Zbigniew Jasińscy
Monika i Bartłomiej Karpińscy
Agnieszka Komorowska
Elżbieta i Arkadiusz Kopczyńscy
Marzena Kozakowska
Paulina Kubiak
Błażej Kuras
Monika i Łukasz Marciniak
Alicja Mechuła
Roman Nowakowski
Piotr Pędrakowski
Wojciech Rudziński
Elżbieta Rykowska
Roman Tomaszewski
Zygmunt Wierzowiecki
Danuta i Piotr Zbonikowscy
Ryszard Ziółkowski
Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu otrzymali następujący nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni: Agnieszka Komorowska, Sylwia Dybowska, Małgorzata Daczkowska, Bartłomiej Karpiński, Błażej Kuras, Elżbieta Kopczyńska, Jolanta Frank, Monika Marciniak, Elżbieta Rykowska, Agata Sałacińska, Ewa Śmigielska, Danuta Zbonikowska, Piotr Jacek Zbonikowski

Stypendia za wyniki w nauce otrzymali następujący słuchacze:

Jadwiga Jóźwicka, Patrycja Ozimek, Emilia Pułanecka, Aleksandra Popiółkiewicz, Renata Dzięcielewska, Sandra Kubiak, Jakub Kowalski.

Uroczystość Nadania imienia św. Jana Pawła II, Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych oraz Szkole Policealnej w Zespole Szkół w Kowalu zapisze się w historii szkół powiatowych oraz miasta Kowal jako impreza niezapomniana w swojej randze i znaczeniu dla funkcjonowania placówki w następnych latach jej działalności. Osoba Patrona Szkoły św. Jana Pawła II zobowiązuje całą społeczność szkolną do podążania drogą wyznaczoną przez słowa Naszego Wielkiego Papieża Polaka, iż „ Nauka jest poznawaniem świata stworzonego przez Boga”.
Dyrektor Szkoły pragnie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania całej uroczystości, która już została ogłoszona sukcesem zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym.
Podziękowania kierujemy w stronę całego grona pedagogicznego, pracowników niepedagogicznych oraz słuchaczy i absolwentów Zespołu Szkół w Kowalu, Starostwa Powiatowego we Włocławku, Urzędu Miasta Kowal, Domu Pomocy Społecznej w Kowalu, pani Marii Kacprzyk, Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Kowalu, Kierownika Inspektoratu Edukacji i Sportu UM Kowal, Orkiestry Dętej OSP w Kowalu, Scholi Contica Kowal, Telewizji Kujawy, Telewizji CW24, Promocjom Włocławskim.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć – kliknij, aby przejść do galerii

Zapraszamy do obejrzenia filmu z uroczystości – kliknij, aby przejśc do oglądania filmu (źródło CW24TV)

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego filmu z uroczystości – kliknij, aby przejśc do oglądania filmu (źródło kujawy.info)

Pismo Biskupa Włocławskiego w sprawie wyrażenia zgody na nadanie szkole imienia Jana Pawła II

Skip to content