Zespół Szkół w Kowalu

Doniosłym wydarzeniem w dziejach Liceum Ogólnokształcącego w Kowalu stało się nadanie jej imienia Królowej Jadwigi.  Pomyśl nadania szkole imienia zrodził się w społeczności Liceum w 1996 r.  W tym też czasie rozpoczęto starania o uzyskanie zgody na nadanie imienia. Na wniosek ówczesnej dyrektor Anny Osińskiej cel ten został wpisany w plan dydaktyczno-wychowawczy na rok szkolny 1996/1997. Dzięki zabiegom Dyrekcji Liceum, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Proboszcza parafii św. Urszuli w Kowalu oraz Grona Uczniowskiego pomysł ten udało się zrealizować.

Prace przygotowawcze związane z wyborem patrona szkoły Rada Pedagogiczna Liceum wspólnie z Radą Uczniowską rozpoczęła w marcu 1996 r. Problemowi temu poświęcone były pogadanki na lekcjach wychowawczych oraz narady robocze Samorządu Uczniowskiego. Efektem tych prac było wytypowanie z ramienia Rady Pedagogicznej komisji do spraw wyboru patrona i nadania imienia oraz wytypowanie pięciu postaci, pretendentów do miana patrona.

W listopadzie 1996 r. zespół nauczycieli wraz z Samorządem Uczniowskim opracował ankietę dotycząca wyboru patrona. Pytanie zadane w ankiecie brzmiało: „Jaką postać i dlaczego wybrałbyś na „Patrona” swojej szkoły?”. Swój wybór należało uzasadnić faktami odnoszącymi się do wybranej osoby. W dokonaniu trafnego wyboru głosujący mogli posłużyć się podanymi w ankiecie krótkimi charakterystykami poszczególnych kandydatów, wśród których znaleźli się: Królowa Jadwiga, Piotr Tylicki, Maria Skłodowska-Curie, Adam Mickiewicz, Jan Paweł II oraz Wisława Szymborska.

Ankietę przeprowadzono wśród społeczności uczniowskiej w dniu 18 listopada 1996 r. Spośród 201 licealistów biorących udział w glosowaniu 104 oddało swój głos na kandydaturę Królowej Jadwigi.  Opis Królowej zamieszczony w ankiecie brzmiał: „Umiłowała naród matki, służyła mu wiernie, dla sąsiadów była sprawiedliwa jak do swoich, czym pozyskała ich do jedności. Pokój i naukę uważała za fundamenty rozwoju potęgi państwa i dobrobytu społeczeństwa.”

Podobne uzasadnienie wyboru Królowej Jadwigi na Patronkę Liceum znalazło się w piśmie Rady Rodziców z 19 grudnia 1996r. skierowanym do Kuratora Oświaty we Włocławku. W Piśmie tym przeczytamy: „Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym w Kowalu zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na nadanie naszej szkole imienia Królowej Jadwigi i pozwolenia na ufundowanie sztandaru szkoły. (…) Popularność tej postaci upatrujemy w wielkich zasługach Królowej Jadwigi dla naszego państwa. W szczególności na podkreślenie zasługuje pokojowe przeprowadzenie chrztu Litwy, duży wkład w rozkwit państwa polskiego, umiejętność prowadzenie polityki pokojowej, troska o poziom nauki, zwiększenia ilości ludzi światłych, stąd jej gest oddania na ten cel swoich kosztowności. Sentyment młodzieży do tej postaci wypływa również stąd, iż jako kuzynka urodzonego w Kowalu Kazimierza Wielkiego związana jest również z Księstwem Kujawskim.”

Kuratorium Oświaty we Włocławku 15 stycznia 1997 r. zaakceptowało wybór Królowej Jadwigi na patrona. Akceptacja ta umożliwiła podjęcie prac związanych z nadaniem imienia szkole. W harmonogramie inicjatyw  związanych z tym przedsięwzięciem znalazły się: teleturniej pt. „Nasz patron” (M. Narazińska), wieczór poezji i pieśni związany z epoką Piastów (J. Glazik, T. Wolak) oraz  scenka historyczna związaną z życiem i dokonaniami Królowej Jadwigi przygotowana przez uczniów Liceum pod opieką H. Dybowskiej i J. Glazik. Na terenie szkoły zorganizowano ponadto stałą ekspozycję materiałów źródłowych i wydawnictw historycznych poświęconych Patronowi i epoce (M. Szyburski) .

W Liceum przeprowadzono także kilka ogólnoszkolnych konkursów związanych z postacią Królowej Jadwigi. W dniu 10 czerwca 1997 r. nauczycielka historii M. Narazińska  przeprowadziła Konkurs Historyczny dotyczący epoki Patrona Szkoły – Królowej Jadwigi.  Wśród wyróżnionych biorących udział w konkursie znaleźli się uczniowie: I. Stanisławska, A. Kurdubska, M. Marszałek, D. Hermanowicz, B. Szulczewska. 17 czerwca 1997 r. nastąpiło natomiast podsumowanie konkursu plastycznego pt. „Element plastyczny związany z patronem szkoły.” Komisja konkursowa w składzie: A. Osińska (przewodnicząca), A. Stalińska (nauczycielka plastyki), A. Drzymalska-Pustoła (odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu) pierwsze miejsce przyznała Danielowi Hermanowiczowi. Wyróżnienia w konkursie plastycznym otrzymały: Joanna Lewandowska, Monika Kolasińska, Katarzyna Czaplicka i Karolina Kierzkowska.

Te liczne zabiegi i starania o nadanie imienia szkole zakończyły się sukcesem. Kuratorium Oświaty we Włocławku działając w oparciu o zarządzenie Nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 1992 r. w sprawie ramowego Statutu Szkoły z dniem 25 października 1997 r. nadało Liceum Ogólnokształcącemu w Kowalu imię Królowej Jadwigi. Jednocześnie Kurator Oświaty Mieczysław Matusiak nadał szkole akt przyznający jej prawo posiadania sztandaru. Treść tego aktu była następująca: „Akt ten nadaje się w uznaniu osiągnięć w zakresie oświaty i wychowania, uzyskanych przez nauczycieli i innych pracowników szkoły, uczniów, rodziców oraz sojuszników szkoły z głębokim przekonaniem, że z szacunkiem dla postępowych tradycji, obywatelską postawą i wzorową nauką potwierdzicie to prawo posiadania sztandaru i pójdziecie w swym życiu i pracy śladami najlepszych synów Narodu Polskiego, aktywnie będziecie uczestniczyć w budowie Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej.” Sztandar został ufundowany przez Radę Rodziców, której przewodniczącym był Lech Kuropatwiński.

Wydarzenie to uświetniła uroczystość nadania Szkole imienia połączona z obchodami 50-lecia istnienia Liceum. Uroczystość ta odbyła się 25 października 1997 r. w LO w Kowalu. W programie imprezy znalazły się następujące punkty: rozpoczęcie uroczystości, nadanie imienia szkole, wystąpienie zaproszonych gości, wręczenie i prezentacja sztandaru, część artystyczna dla uczczenia patronki, zwiedzanie szkoły, uroczysty obiad. Od tego dnia Liceum posiada również własny hymn – “Pieśń szkoły”.

Warto przytoczyć fragment listu gratulacyjnego Kuratora Oświaty wręczony na ręce Pani dyrektor Anny Osińskiej z tej okazji: „Z należytym szacunkiem i uznaniem przyjąłem wiadomość o Waszym pragnieniu kultywowania pamięci o Polskiej Królowej Jadwidze i postanowieniu nadania Waszej Szkole imienia i sztandaru tej wybitnej postaci w historii Polski, a zwłaszcza w polskiej nauce i kulturze. Z przyjemnością odnotowuję dzisiejszy dzień w kalendarzu oświaty włocławskiej tak ściśle związany z najszczytniejszymi tradycjami kultury i nauki Narodu Polskiego. Nawiązując do tych wartościowych tradycji, z tej okazji, pragnę pogratulować Pani Dyrektor, Radzie Pedagogicznej, Uczniom i Rodzicom, pragnę życzyć wielu dalszych sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz bardzo dobrze zapisanych kart w dziejach waszej Szkoły, która od dziś będzie miała tak znamienitą Patronkę.”

Zdjęcia z uroczystości nadania szkole imienia Królowej Jadwigi
Skip to content