Zespół Szkół w Kowalu

Z dniem 1 września 2020 roku zostało założone Technikum w Kowalu na podstawie Uchwały nr XIX/165/20 Rady Powiatu we Włocławku w sprawie założenia Technikum i włączenia go do Zespołu Szkół w Kowalu z dnia 29 lipca 2020r. Siedziba Technikum mieści się w Kowalu przy ul. Piwnej 20. Jest to technikum pięcioletnie na podbudowie szkoły podstawowej. Pierwszy statut uchwalono 29 lipca 2020r. Podjęcie uchwały jest elementem szerszych działań powiatu w zakresie polepszenia i podwyższania standardu bazy oświatowej oraz efektywniejszego zarządzania kształceniem zawodowym. Technikum powstało z inicjatywy pani Dyrektor, Sylwii Jasińskiej.

Pięcioletnie technikum kształci w zawodach:

 1. technik informatyk o symbolu cyfrowym 351203
 2. technik logistyk o symbolu cyfrowym 333107
 3. technik reklamy o symbolu cyfrowym 333907

W technikum można zdobyć wykształcenie średnie, uzyskać kwalifikacje zawodowe oraz zdać egzamin maturalny. Technikum może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których prowadzi kształcenie.

Celem nauczania i wychowania w szkole jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli w społeczeństwie.

Technikum realizuje następujące zadania:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości oraz kwalifikacji zawodowych;
 2. sprzyja rozwojowi zainteresowań i osobowości uczniów, organizując zajęcia pozalekcyjne;
 3. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia:  organizuje spotkania z przedstawicielami szkół wyższych, pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownikami biura pracy oraz przedstawicielami zakładów pracy i firm marketingowych;
 4. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
 5. sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości, realizację programu profilaktycznego i działań przeciwstawiających się patologii, a także poprzez walkę z nałogami.

Technikum – szkoła jako zakład pracy zapewnia:

 1. wzbogacanie materialne środowiska dydaktycznego, doskonalenie metod i form wykorzystania technicznych środków i materiałów dydaktycznych;
 2. uczniom i nauczycielom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych poza szkołą;
 3. warunki sprzyjające doskonaleniu własnemu nauczycieli poprzez podnoszenie kwalifikacji, uzyskiwanie stopni specjalizacji zawodowej, organizowanie poradnictwa metodycznego.
Skip to content