Zespół Szkół w Kowalu


  1. Dane osobowe kandydata


  2. Szkoła

  Wybierz szkołę, a następnie kierunek kształcenia

  Szkoła


  3. Przedmiot rozszerzony

  Liceum (wybierz 3 przedmioty)

  Technikum (wybierz 1 przedmiot)


  4. Drugi język obcy


  5. Przedmiot dodatkowy


  Wymagane dokumenty:

  do dostarczenia osobiście

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • 2 fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia)
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauki zawodu (dla Technikum)
  • Karta zdrowia
  • Dokumenty potwierdzające osiągnięcia, np. dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty
  • Orzeczenie / Opinia PPP (opcjonalnie)

  Osoba polecająca szkołę:

  opcjonalnie


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Zespół Szkół w Kowalu, ul. Piwna 20, 87-820 Kowal, jako administratora danych osobowych, wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją do placówki i realizacją procesu dydaktycznego w Zespole Szkół w Kowalu. Zostałem (am) poinformowany (a) o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Klauzuli informacyjnej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących rekrutacji i realizacji procesu dydaktycznego
  w Zespole Szkół w Kowalu.

  Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół w Kowalu, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Piwnej 20, 87-820 Kowal (adres e-mail: sekretariat@zskowal.pl, tel. 54 2 841 819). Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie formularza, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO). Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie przez Ciebie z tego prawa pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.


  Skip to content