Zespół Szkół w Kowalu

Symbol cyfrowy zawodu

532102

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej


Cele ogólne

 1. Nabycie umiejętności stosowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach symulowanych.
 2. Nabycie umiejętności zapobiegania zagrożeniom środowiska pracy opiekuna medycznego.
 3. Nabycie umiejętności organizowania stanowiska pracy opiekuna medycznego.
 4. Nabycie umiejętności dobierania wyposażenia i sprzętu do stanowiska pracy.
 5. Nabycie umiejętności wykonywania działań higienicznych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych w ramach posiadanych kompetencji.
 6. Nabycie umiejętności komunikowania się w zespole terapeutycznym.
 7. Nabycie umiejętności komunikowania się z osobą chorą i niesamodzielną oraz jej rodziną.
 8. Nabycie umiejętności dokumentowania wykonania czynności zawodowych.
 9. Nabycie umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania przypadkom naruszeń praw pacjenta i praw człowieka.
 10. Nabycie umiejętności działania na rzecz rozwoju zawodu opiekuna medycznego.

Cele operacyjne

Uczeń potrafi:

 1. wskazać zagrożenia w pracy opiekuna medycznego,
 2. określić i zastosować zasady bhp i ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w pracy opiekuna medycznego,
 3. określić i zastosować kryteria warunkujące bezpieczeństwo pracy opiekuna medycznego,
 4. stosować procedury postępowania przeciwdziałające czynnikom szkodliwym i zagrożeniom w miejscu pracy opiekuna medycznego,
 5. stosować metody dezynfekcji i sterylizacji narzędzi, sprzętu, urządzeń i powierzchni,
 6. wyjaśnić i respektować znaczenie piktogramów informujących o zagrożeniach w instytucjach ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 7. zapobiegać zagrożeniom środowiska związanym z wykonywaniem zadań zawodowych,
 8. wskazać przyczyny sytuacji stresowych w pracy zawodowej,
 9. stosować techniki radzenia sobie z emocjami i stresem,
 10. dokonywać analizy sygnałów werbalnych i pozawerbalnych podczas komunikowania się z osobą chorą i niesamodzielną,
 11. określić istotę i zakres zadań realizowanych w profilaktyce zdrowotnej, ukierunkowanych na osobę chorą i niesamodzielną,
 12. określić istotę i zakres zadań realizowanych w promocji zdrowia, ukierunkowanych na osobę chorą i niesamodzielną,
 13. planować i realizować działania profilaktyczne i promujące zdrowie wobec pacjenta i jego rodziny,
 14. stosować zasady organizacji przestrzeni pielęgnacyjnej,
 15. stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 16. dokonać oceny funkcjonalnej w celu ustalenia możliwości osoby chorej i niesamodzielnej w zakresie samoobsługi,
 17. stosować metody, techniki i sprzęt do wykonania pomiarów antropometrycznych, pomiarów parametrów życiowych oraz obliczania BMI,
 18. stosować skale służące do oceny zdolności wykonania prostych i złożonych czynności życiowych,
 19. określić problemy i potrzeby osoby chorej i niesamodzielnej,
 20. określić problemy funkcjonalne i potrzeby biopsychospołeczne człowieka w różnych fazach życia i stanu zdrowia,
 21. stosować działania poprawiające mobilność osoby chorej, częściowo i całkowicie niesamodzielnej,
 22. zaplanować i wykonać toaletę poszczególnych części ciała osoby chorej i niesamodzielnej,
 23. udzielić pomocy w odżywianiu osobie z różnymi problemami i zaburzeniami odżywiania,
 24. karmić pacjenta przez zgłębnik i przetoki odżywcze,
 25. dobierać i stosować techniki pielęgnowania pacjenta z wyłonioną stomią,
 26. wykonać toaletę intymną u osoby chorej i niesamodzielnej,
 27. zapobiegać skutkom długotrwałego unieruchomienia w obrębie układów: kostno-stawowego, oddechowego i krążenia,
 28. zapobiegać odleżynom i uczestniczyć w ich leczeniu,
 29. rozpoznawać stany zagrożenia zdrowia i życia,
 30. udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia osoby chorej i niesamodzielnej,
 31. rozpoznawać i przeciwdziałać przypadkom przemocy wobec osób chorych i niesamodzielnych,
 32. rozpoznać i przeciwdziałać przypadkom naruszeń praw pacjenta i praw człowieka,
 33. posługiwać się językiem migowym i językiem obcym nowożytnym w kontakcie z pacjentem tego wymagającym,
 34. współpracować z zespołem terapeutycznym,
 35. dbać o prestiż i wizerunek zawodu.

Materiał nauczania

 1. Etyczne i systemowe uwarunkowania zawodu opiekuna medycznego
  1. Etyka w zawodzie opiekuna medycznego
  2. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna osoby chorej i niesamodzielnej
 2. Komunikowanie się w pracy opiekuna medycznego
  1. Komunikowanie się w języku migowym
  2. Komunikowanie się w języku obcym
 3. Organizacja warunków pracy opiekuna medycznego
  1. Zasady pracy opiekuna medycznego
  2. Przygotowanie stanowiska pracy
  3. Dokumentowanie pracy opiekuna medycznego
 4. Organizowanie i planowanie pracy opiekuna medycznego
  1. Organizowanie pracy i współpracy w zespole terapeutycznym
  2. Diagnozowanie stanu osoby chorej i niesamodzielnej
  3. Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i pielęgnacyjnych osoby chorej i niesamodzielnej
  4. Planowanie i realizacja działań pielęgnacyjno-opiekuńczych
  5. Rozpoznawanie przemocy, przeciwdziałanie jej i udzielanie pomocy
 5. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach naglących
  1. Rozpoznawanie stanów zagrożenia zdrowia i życia
  2. Udzielanie pierwszej pomocy

Procedury osiągania celów

Propozycje metod nauczania: prezentacja, pokaz z objaśnieniem, praca w zespole, pomiary parametrów, odczytywanie informacji zamieszczonych na schematach, analiza dokumentacji, udział w pracy.

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo.

Treści powinny być nadbudowywane i dostosowane do zróżnicowanego poziomu uczniów w oparciu o podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotów zawodowych teoretycznych i  praktycznych.

Środki dydaktyczne do przedmiotu:

podręczniki, dokumentacja pacjenta, sprzęt przewidziany w podstawie programowej oraz znajdujący się w placówce
szkolenia praktycznego.


Metody sprawdzania osiągnięć

Podczas sprawdzania i oceniania wykonywanych zadań i ćwiczeń proponuje się zwrócić uwagę na:

 • poprawność komunikowania się i współpracy w zespole terapeutycznym,
 • poprawność określenia celu działania i oceny stopnia jego osiągnięcia,
 • poziom realizacji zadań zawodowych, ich zgodność z obowiązującymi procedurami i standardami,
 • szybkość i trafność podejmowania decyzji,
 • satysfakcję osoby chorej i niesamodzielnej z wykonanej usługi,
 • bezpieczeństwo osoby chorej i niesamodzielnej,
 • przestrzeganie tajemnicy zawodowej.

Kontrolę poprawności wykonania zadania należy przeprowadzić w trakcie i po jego wykonaniu. Słuchacz powinien samodzielnie sprawdzić wyniki swojej pracy
według przygotowanego przez nauczyciela arkusza oceny. Następnie kontroli według tego samego arkusza powinien dokonać nauczyciel, oceniając
poprawność, jakość i staranność wykonania zadania. W ocenie końcowej należy uwzględnić następujące kryteria:

 • organizacja stanowiska pracy,
 • dobór i poprawność określenia oraz stopień realizacji celu działania,
 • dobór i właściwe wykorzystanie sprzętu i aparatury medycznej,
 • jakość wykonania zadania,
 • kontakt ucznia z pacjentem,
 • współpraca w zespole diagnostycznym i terapeutycznym,
 • przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych.

W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich stosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć słuchaczy.


Metody ewaluacji przedmiotu

 • Ewaluacja obejmująca całą grupę słuchaczy.
 • Ewaluacja przeprowadzona na początku zajęć – „na wejściu”, zwana również diagnozującą.
 • Ewaluacja kształtująca przeprowadzana w trakcie realizowania praktyki zawodowej.
 • Ewaluacja końcowa – konkluzywna (sumująca/sumatywna) koncentrująca się na analizie rezultatów i skutków programu zarówno tych założonych przed
  realizacją, jak i tych niepożądanych, wynikłych w trakcie realizacji, opisana w postaci wniosków i rekomendacji do programu w następnych latach
  kształcenia.

Proponowane metody badawcze zastosowane w ewaluacji przedmiotu:

 • obserwacja – arkusz obserwacji;
 • dyskusja, wywiad, rozmowa – lista pytań;
 • analiza dokumentów – arkusz informacyjny, dyspozycje do analizy dokumentów;
 • test wiedzy i umiejętności;
 • grupowa sesja podsumowująca.

Skip to content