Zespół Szkół w Kowalu

Symbol cyfrowy zawodu

325905

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka, Poziom 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla kwalifikacji


Cele ogólne

 1. Poznanie przepisów dotyczących organizowania stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii.
 2. Poznanie przepisów organizowania stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 3. Zapoznanie uczniów z zasadami stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
 4. Zapoznanie uczniów z zasadami zapewnienia bezpieczeństwa dziecku zdrowemu.
 5. Zapoznanie uczniów z zasadami zapewnienia bezpieczeństwa dziecku choremu lub/i z niepełnosprawnością.
 6. Poznanie zasad wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych u dzieci zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami.
 7. Poznanie metod oceny rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dziecka zdrowego.
 8. Poznanie zasad monitorowania parametrów życiowych dziecka.
 9. Poznanie zasad pielęgnowania dziecka ze schorzeniami poszczególnych układów i narządów.
 10. Kształtowanie umiejętności ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane działania.

Cele operacyjne

Uczeń potrafi:

 1. stosować środki ochrony osobistej i zbiorowej podczas wykonywania zadań,
 2. zaplanować czynności niezbędne do wykonania zabiegów pielęgnacyjno-higienicznych,
 3. dobierać środki i materiały do wykonania zabiegów pielęgnacyjno-higienicznych,
 4. wykonać zabiegi pielęgnacyjno-higieniczne u dzieci,
 5. ocenić rozwój fizyczny dziecka,
 6. ocenić rozwój psychomotoryczny dziecka,
 7. dokonać analizy dokumentacji pielęgnacyjnej dziecka,
 8. zaplanować współpracę z zespołem terapeutycznym placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 9. podawać dziecku leki różnymi drogami,
 10. rozwijać zainteresowania dzieci twórczością plastyczną.
 11. rozwijać zainteresowania dzieci twórczością techniczną.

Materiał nauczania

 1. Pielęgnowanie i wychowanie dziecka zdrowego
  1. Organizacja pracy wychowawczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej
  2. Pielęgnowanie i wychowanie dziecka w 1 roku życia
  3. Pielęgnowanie i wychowanie dziecka w 2 roku życia
  4. Pielęgnowanie i wychowanie dziecka w 3 roku życia
 2. Pielęgnowanie i wychowanie dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością
  1. Organizacja pracy placówki opiekuńczo-leczniczej
  2. Pielęgnowanie i wychowanie dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością w okresie noworodkowym
  3. Pielęgnowanie i wychowanie dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością w okresie niemowlęcym
  4. Pielęgnowanie i wychowanie dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością w okresie poniemowlęcym
  5. Pielęgnowanie i wychowanie dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością w okresie przedszkolnym

Procedury osiągania celów

Propozycje metod nauczania:

pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne, pokaz z instruktażem, dyskusja dydaktyczna.
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo.
Treści powinny być nadbudowywane i dostosowane do zróżnicowanego poziomu uczniów w oparciu o podstawowe wiadomości z zakresu pielęgnacji dziecka zdrowego i chorego.

Środki dydaktyczne do przedmiotu:

sprzęt i przybory do zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych, dokumentacja znajdująca się w placówce szkolenia praktycznego, sprzęt i wyposażenie placówki szkolenia praktycznego, czasopisma branżowe z zakresu opieki nad dzieckiem, sprzęt do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych.

Obudowa dydaktyczna:

e-podręcznik do kształcenia w zawodzie opiekunka dziecięca, Gorzelany T., Aue W., Kowalska K., Borecki S., Zych M., Opiekunka dziecięca. Podręcznik do nauki zawodu, WSiP, Warszawa 2016.

Warunki realizacji:

zajęcia należy prowadzić w placówkach dziennej i całodobowej opieki nad dziećmi (żłobkach, przedszkolach, domach małego dziecka, izbach dziecka, ośrodkach interwencji kryzysowej) oraz inne podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie, np. oddziałach szpitalnych, hospicjach, klubikach dziecięcych.


Metody sprawdzania osiągnięć

W procesie oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów należy uwzględnić wyniki wszystkich metod sprawdzania efektów kształcenia zastosowanych przez nauczyciela praktycznej nauki zawodu oraz ocenę za wykonane ćwiczenia.

Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia oraz bieżące korygowanie wykonywanych ćwiczeń.

Sprawdzanie i ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów może być dokonywane za pomocą obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń.


Metody ewaluacji przedmiotu

Ewaluacja obejmująca całą grupę uczniów/słuchaczy.
Ewaluacja przeprowadzona na początku roku szkolnego – „na wejściu”, zwana również diagnozującą.
Ewaluacja końcowa – sumująca, koncentrująca się na analizie rezultatów i skutków programu zarówno założonych przed realizacją, jak i niepożądanych wynikłych w trakcie realizacji, opisana w postaci wniosków i rekomendacji do programu w następnych latach kształcenia.

Proponowane metody badawcze zastosowane w ewaluacji przedmiotu:

 • ankieta – kwestionariusz ankiety;
 • obserwacja – arkusz obserwacji;
 • wywiad, rozmowa – lista pytań;
 • analiza dokumentów – arkusz informacyjny, dyspozycje do analizy dokumentów;
 • pomiar dydaktyczny – sprawdzian, test.

Skip to content