Zespół Szkół w Kowalu

Symbol cyfrowy zawodu

334306

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji


Cele ogólne

 1. Doskonalenie nabytych w szkole umiejętności i postaw w rzeczywistych warunkach pracy.

Cele operacyjne

 1. doskonalić umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, organizowania pracy własnej, przewidywania skutków podjętych działań,
 2. doskonalić postawę zaangażowania, sumienności, uczciwości podczas wykonywania pracy zawodowej,
 3. doskonalić dokładność i rzetelność w wykonywaniu pracy,
 4. doskonalić samodzielność w wykonywaniu pracy,
 5. obsługiwać urządzenia biurowe,
 6. posługiwać się językiem obcym w stopniu komunikatywnym,
 7. zidentyfikować się ze środowiskiem zawodowym,
 8. ponieść odpowiedzialność za pracę,
 9. współpracować w zespole,
 10. wykazywać szacunek w stosunku do przełożonych, współpracowników i klientów.
 11. zachować tajemnicę zawodową.

Materiał nauczania

 1. BHP w administracji
 2. Podstawy prawa cywilnego
  1. Wiadomości wstępne
  2. Stosunek cywilnoprawny
  3. Podmioty prawa cywilnego
  4. Pełnomocnictwo
  5. Prawo rzeczowe
  6. Umowy
 3. Prawo pracy
  1. Dokumentacja w prawie pracy
 4. Obsługa komputera
  1. Obsługa komputera i programów użytkowych
  2. Redagowanie pism
 5. Praca biurowa
  1. Organizacja pracy w administracji
  2. Organizacja obiegu pism
  3. Ewidencja skarg i wniosków
  4. Przyjmowanie i obsługa interesantów
  5. Organizacja spotkań służbowych
 6. Sporządzanie dokumentów
  1. Sporządzanie umów cywilno-prawnych
  2. Sporządzanie dokumentów wynikających ze stosunku pracy
  3. Ochrona danych osobowych
 7. Planowanie pracy
  1. Kierowanie zmianą
  2. Planowanie pracy własnej
  3. Zadania i odpowiedzialność w administracji
  4. Organizacja pracy zespołu
  5. Motywowanie
 8. Kompetencje społeczne
  1. Stres w życiu człowieka
  2. Rozwijanie kompetencji
  3. Zasady etyki zawodowej
  4. Komunikacja interpersonalna
  5. Negocjacje w pracy administracyjnej
 9. Funkcjonowanie biura
  1. Organizacja obiegu dokumentów
  2. Obsługa interesanta
  3. Organizacja spotkań służbowych
  4. Normy i procedury pracy biurowej
 10. Wizerunek przedsiębiorstwa
  1. Etyka zawodowa
 11. Prawo i Postępowanie administracyjne
  1. Etapy postępowania administracyjnego
  2. Struktura organów administracji publicznej w Polsce
  3. Dokumenty w postępowaniu administracyjnym
  4. Skargi i wnioski

Procedury osiągania celów

Metody nauczania:

metoda przypadków, ćwiczenia.

Środki dydaktyczne:

techniczne środki kształcenia (komputer z podłączeniem do internetu), Konstytucja, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, komentarze do aktów normatywnych, orzeczenia, materiały prasowe, regulaminy, schematy, instrukcje kancelaryjne, formularze, wzory pism, publikacje organów rządowych i samorządowych, specjalistyczne programy komputerowe.

Warunki realizacji programu:

zajęcia edukacyjne podczas praktyk podzielone są na dwie części: praktykę zawodową w urzędzie (4 tygodnie) i praktykę zawodową w przedsiębiorstwie (4 tygodnie). Rekomendowane urzędy do wykonywani praktyki zawodowej to urzędy: gminy, miasta, wojewódzkie, marszałkowskie, starostwa, skarbowe, sądy, inne urzędy. Urząd i przedsiębiorstwo zapewnia warunki niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia praktyk zgodnie z programem praktyki zawodowej. Wszelkie czynności dotyczące nadzoru dydaktyczno-wychowawczego nad praktykantem odbywają się w ramach obowiązków służbowych pracownika instruktora/opiekuna praktyk.

Indywidualizacja:

dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości praktykanta.


Metody sprawdzania osiągnięć

Sprawdzanie osiągnięć uczniów powinno być systematyczne i według zasad ustalonych przez opiekuna praktyk/instruktora. Należy wziąć pod uwagę poziom samodzielności podczas wykonywania wyznaczonych zdań zawodowych, jak również kompetencje społeczne. Osiągnięcia można oceniać na podstawie: bieżącej obserwacji wykonywania zadań zawodowych pod kierunkiem nauczyciela, samodzielność wykonywania zadań, ocena postaw względem klienta.


Metody ewaluacji przedmiotu

Ewaluacja przedmiotu obejmuje ilościową i jakościową ocenę skuteczności realizacji programu. Ocena ilościowa to monitorowanie założonej w programie nauczania liczby godzin. Ocena jakościowa osiągnięcia założonych celów powinna odbywać się w trakcie praktyk na bieżąco, aby ocenić poziom osiąganych efektów kształcenia i dokonywać modyfikacji metod nauczania, a także po zakończeniu realizacji części programu w celu zbadania długotrwałych rezultatów.

Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia powinno odbywać się na podstawie ustalonych kryteriów. Do jakościowej oceny pracy własnej, uczniów lub zajęć mogą zostać wykorzystane również inne metody ewaluacji: wizualne, interpersonalne, grupowe lub indywidualne. Wybór rodzaju metody zależy od inwencji i potrzeb prowadzącego praktyki. Kryteria oceniania powinny uwzględniać umiejętności zawarte w programie nauczania praktyki zawodowej.


Skip to content