Zespół Szkół w Kowalu

Symbol cyfrowy zawodu

325402

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu


Cele ogólne

 1. Stosowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań zawodowych masażysty.
 2. Planowanie zabiegu masażu.
 3. Doskonalenie umiejętności wykonywania zabiegów masażu.
 4. Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole.

Cele operacyjne

Uczeń potrafi:

 1. stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 2. przestrzegać tajemnicy zawodowej oraz przepisów o ochronie danych osobowych klienta/pacjenta,
 3. zaplanować wykonanie zabiegu masażu z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych czynności zawodowych,
 4. przygotować stanowisko i klienta/pacjenta do masażu,
 5. przeprowadzić wywiad z klientem/pacjentem na potrzeby masażu,
 6. przeprowadzić badanie fizykalne klienta/pacjenta na potrzeby masażu,
 7. identyfikować wskazania i przeciwwskazania do wykonywania poszczególnych rodzajów masażu,
 8. wykonać zabieg masażu klasycznego, izometrycznego oraz drenażu limfatycznego zgodnie z zasadami,
 9. sporządzać dokumentacje zawodową z przeprowadzonego zabiegu masażu,
 10. współpracować w zespole.

Materiał nauczania

 1. Umiejętności wstępne
  1. Stosowanie przepisów bhp, sporządzanie dokumentacji i planowanie zabiegu
 2. Doskonalenie umiejętności wykonywania zabiegu masażu
  1. Przygotowanie stanowiska pracy i klienta/pacjenta
  2. Badanie klienta/pacjenta
  3. Wykonywanie masażu klasycznego
  4. Wykonywanie drenażu limfatycznego
  5. Wykonywanie masażu izometrycznego

Zalecana literatura

 1. Zborowski A., Masaż klasyczny, wyd. AZ, Kraków 2012.
 2. Zborowski A., Manualny drenaż limfatyczny, wyd. AZ, Kraków 2012.
 3. Walaszek R., Kasperczyk T., Magiera L., Diagnostyka w kinezyterapii i masażu, wyd. Biosport Kraków 2007.
 4. Prochowicz Z., Podstawy masażu leczniczego, wyd, PZWL, Warszawa, 2013.
 5. Gwardzik M., Masaż − teoria i praktyka. Podręcznik dla masażystów i fizjoterapeutów, wyd. Polska 2016.
 6. Földi M., Podstawy manualnego drenażu limfatycznego, Urban & Partner, Wrocław 2010.
 7. Fritz S., PSB dla masażystów. Praktycznie, wyd. Urban & Partner, Wrocław 2010.

Procedury osiągania celów

Propozycje metod nauczania:

Należy mobilizować uczniów do aktywnego uczestniczenia w praktykach, samodzielnej pracy oraz twórczego myślenia w rozwiązywaniu problemów. Proponowane metody nauczania to: pokaz z objaśnieniem, doskonalenie wykonywania masażu klienta/pacjenta, studium przypadku, dyskusja.

Środki dydaktyczne:

Plansze, schematy, atlasy anatomiczne, literatura fachowa.

Warunki realizacji:

Praktyka odbywa się po zakończeniu II semestru. Praktyka zawodowa odbywa się pod kierownictwem opiekuna praktyk. Podczas realizacji praktyk uczniowie prowadzą dzienniczek praktyk zawierający opis realizacji zadań zleconych do wykonania. Miejsce odbywania praktyki uzależnione jest od możliwości organizacyjnych szkoły prowadzącej kształcenie technika masażysty.
Formy indywidualizacji pracy uczniów: Dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem dysfunkcji narządu wzroku. W przypadku uczniów z dysfunkcją narządu wzroku opiekun praktyk powinien zapoznać ich z miejscem odbywania praktyk oraz udzielić pomocy w odczytaniu dokumentacji zawodowej.


Metody sprawdzania osiągnięć

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia należy przeprowadzać systematycznie na podstawie przedstawionych na początku praktyki kryteriów. Powinno być dokonywane na podstawie: sprawdzenia umiejętności praktycznych oraz obserwacji pracy z klientem/pacjentem. Podczas kontroli i oceny należy zwracać uwagę na operowanie zdobytą wiedzą, merytoryczną wartość wypowiedzi, właściwe stosowanie terminologii medycznej, poprawność wnioskowania.


Metody ewaluacji przedmiotu

Ewaluacja obejmująca całą grupę uczniów/słuchaczy;
Ewaluacja przeprowadzona na początku roku szkolnego − „na wejściu” (diagnozującą);
Ewaluację końcowa − konkluzywna (sumująca/sumatywna) koncentrująca się na analizie rezultatów i skutków programu zarówno założonych przed realizacją, jak i niepożądanych wynikłych w trakcie realizacji opisana w postaci wniosków i rekomendacji do programu w następnych latach kształcenia;

Proponowane metody badawcze zastosowane w ewaluacji przedmiotu:

 • ankieta − kwestionariusz ankiety,
 • obserwacja – arkusz obserwacji,
 • wywiad, rozmowa – lista pytań,
 • analiza dokumentów – arkusz informacyjny, dyspozycje do analizy dokumentów,
 • pomiar dydaktyczny – sprawdzian.

Skip to content