Zespół Szkół w Kowalu

Symbol cyfrowy zawodu

325402

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu


Cele ogólne

 1. Stosowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań zawodowych masażysty.
 2. Planowanie zabiegu masażu.
 3. Doskonalenie umiejętności wykonywania zabiegów masażu.
 4. Stosowanie zasad kompleksowego usprawniania.
 5. Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole.
 6. Prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Cele operacyjne

Uczeń potrafi:

 1. stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 2. przestrzegać tajemnicy zawodowej oraz przepisów o ochronie danych osobowych klienta/pacjenta,
 3. zaplanować wykonanie zabiegu masażu z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych czynności zawodowych,
 4. przygotować stanowisko i klienta/pacjenta do masażu,
 5. przeprowadzić wywiad z klientem/pacjentem na potrzeby masażu,
 6. przeprowadzić badanie fizykalne klienta/pacjenta na potrzeby masażu,
 7. identyfikować wskazania i przeciwwskazania do wykonywania poszczególnych rodzajów masażu,
 8. dobrać rodzaj i metodykę wykonywanego masażu do jednostki chorobowej oraz aktualnego stanu pacjenta,
 9. wykonać masaż leczniczy zgodnie z zasadami,
 10. dobrać rodzaj i metodykę masażu w zdrowiu w zależności od potrzeb i aktualnego stanu klienta,
 11. wykonać masaż w zdrowiu zgodnie z zasadami,
 12. dobrać rodzaj i metodykę masażu w zdrowiu w zależności od potrzeb i aktualnego stanu klienta,
 13. wykonać masaż w zdrowiu zgodnie z zasadami,
 14. sporządzać dokumentacje zawodową z przeprowadzonego zabiegu masażu,
 15. stosować odpowiednią kolejność zabiegów fizjoterapeutycznych z uwzględnieniem masażu, ćwiczeń i zabiegów fizykalnych,
 16. prowadzić działania popularyzujące zdrowy styl życia wśród pacjentów/klientów z wykorzystaniem aktywności fizycznej i zabiegów fizykalnych.

Materiał nauczania

 1. Umiejętności wstępne
  1. Stosowanie przepisów bhp, sporządzanie dokumentacji i planowanie zabiegu
 2. Doskonalenie umiejętności wykonywania zabiegu masażu
  1. Przygotowanie stanowiska pracy i klienta/pacjenta
  2. Badanie klienta/pacjenta
  3. Wykonywanie masażu klasycznego
  4. Wykonywanie drenażu limfatycznego
  5. Wykonywanie masażu izometrycznego
  6. Wykonywanie masażu odruchowego (łącznotkankowego, okostnowego, segmentarnego, punktowego, refleksoterapii stóp)
  7. Wykonywanie masażu tensegracyjnego
  8. Wykonanie masażu stawowego
  9. Wykonanie masażu Shantala
  10. Wykonanie masażu kobiety w ciąży i połogu
  11. Wykonanie masażu w środowisku wodnym
  12. Wykonanie masażu przyrządowego
 3. Wykonywanie masażu w wybranych jednostkach chorobowych
  1. Wykonywanie masażu w leczeniu poszczególnych jednostek chorobowych
 4. Wykonywanie masażu w sporcie
  1. Wykonywanie masażu sportowego
 5. Wykonywanie masażu w zdrowiu
  1. Wykonywanie masażu w zdrowiu
 6. Działania prozdrowotne
  1. Propagowanie aktywności fizycznej i stosowanie zabiegów fizykalnych w promocji zdrowia

Procedury osiągania celów

Propozycje metod nauczania:

Należy mobilizować uczniów do aktywnego uczestniczenia w praktykach, samodzielnej pracy oraz twórczego myślenia w rozwiązywaniu problemów. Proponowane metody nauczania to: pokaz z objaśnieniem, doskonalenie wykonywania masażu klienta/pacjenta, studium przypadku, dyskusja.

Środki dydaktyczne:

Plansze, schematy, atlasy anatomiczne, literatura fachowa.

Warunki realizacji:

Praktyka odbywa się po zakończeniu IV semestru. Praktyka zawodowa odbywa się pod kierownictwem opiekuna praktyk. Podczas realizacji praktyk uczniowie prowadzą dzienniczek praktyk zawierający opis realizacji zadań zleconych do wykonania. Miejsce odbywania praktyki uzależnione jest od możliwości organizacyjnych szkoły prowadzącej kształcenie technika masażysty. Praktyka może być realizowana w placówkach takich jak: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu oraz kluby sportowe.

Formy indywidualizacji pracy uczniów:

Dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem dysfunkcji narządu wzroku. W przypadku uczniów z dysfunkcją narządu wzroku opiekun praktyk powinien zapoznać ich z miejscem odbywania praktyk oraz udzielić pomocy w odczytaniu dokumentacji zawodowej.


Metody sprawdzania osiągnięć

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia należy przeprowadzać systematycznie na podstawie przedstawionych na początku praktyki kryteriów. Powinno być dokonywane na podstawie: sprawdzenia umiejętności praktycznych oraz obserwacji pracy z klientem/pacjentem. Podczas kontroli i oceny należy zwracać uwagę na operowanie zdobytą wiedzą, merytoryczną wartość wypowiedzi, właściwe stosowanie terminologii medycznej, poprawność wnioskowania.


Metody ewaluacji przedmiotu

Ewaluacja obejmująca całą grupę uczniów/słuchaczy;
Ewaluacja przeprowadzona na początku roku szkolnego − „na wejściu” (diagnozującą);
Ewaluację końcowa − konkluzywna (sumująca/sumatywna) koncentrująca się na analizie rezultatów i skutków programu zarówno założonych przed realizacją, jak i niepożądanych wynikłych w trakcie realizacji opisana w postaci wniosków i rekomendacji do programu w następnych latach kształcenia;

Proponowane metody badawcze zastosowane w ewaluacji przedmiotu:

 • ankieta − kwestionariusz ankiety,
 • obserwacja – arkusz obserwacji,
 • wywiad, rozmowa – lista pytań,
 • analiza dokumentów – arkusz informacyjny, dyspozycje do analizy dokumentów,
 • pomiar dydaktyczny – sprawdzian.

Skip to content