Zespół Szkół w Kowalu

Symbol cyfrowy zawodu

325907

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej


Cele ogólne

 1. Zapewnienie bezpiecznego wykonywania terapii zajęciowej podczas praktyki zawodowej.
 2. Zapoznanie się z dokumentacją stosowaną w danej placówce.
 3. Tworzenie dokumentacji opisującej stan i ścieżkę terapeutyczną pacjenta.
 4. Zastosowanie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych pozwalających na pracę z pacjentem.
 5. Zastosowanie wiedzy z zakresu terapii zajęciowej.
 6. Projektowanie procesu terapeutycznego.
 7. Zapoznanie się z metodami i formami pracy dostępnymi w danej placówce.

Cele operacyjne

 1. stosować odzież ochronną podczas wykonywania praktyki na stanowisku terapeuta zajęciowy,
 2. zapewnić higieniczne warunki pracy,
 3. określić zagrożenia występujące na stanowisku pracy,
 4. scharakteryzować dokumenty w danej palcówce,
 5. opracować indywidualny plan terapii,
 6. porozumiewać się w języku obcym z pacjentem,
 7. przekazywać pacjentowi informacje, wykorzystując komunikację alternatywną,
 8. identyfikować metody i formy terapii dostępne w danej placówce,
 9. zastosować odpowiednie formy terapeutyczne do danego przypadku,
 10. identyfikować elementy zajęć specyficzne dla danej niepełnosprawności,
 11. dobierać odpowiednie techniki pracy w zależności od rodzaju niepełnosprawności,
 12. przeprowadzić zajęcia w zakresie niepełnosprawności ruchowej.

Materiał nauczania

 1. Przepisy BHP
 2. Dokumentacja
 3. Metody i formy terapii

Procedury osiągania celów

Praktyki zawodowe prowadzone w są placówkach medycznych, pomocy społecznej, placówkach edukacyjnych oraz w pracowniach wyposażonych w odpowiednie narzędzia i pomoce  terapeutyczne, tzw. pracownie tematyczne.

Procedury osiągania celów kształcenia:

Prowadzenie zajęć z pacjentem. Opracowanie indywidualnego planu terapii, sprawdzian umiejętności praktycznych.

Zadaniem ucznia jest opracowanie indywidualnego planu terapii danego pacjenta z zastosowaniem metod, form i narzędzi pracy adekwatnych do niepełnosprawności lub rodzaju zaburzeń uwzględniającego: zasady ergonomii, zagrożenia dla zdrowia i życia w miejscu pracy oraz czynniki szkodliwe.


Metody sprawdzania osiągnięć

Preferowaną metodą sprawdzania osiągnięć uczniów powinny być kontrola ucznia podczas wykonywania zadań praktycznych:

 • zaprojektowanie procesu terapeutycznego do odpowiedniej jednostki chorobowej,
 • odpowiedź ustna,
 • sprawdzian pisemny,
 • test,
 • obserwacja ucznia podczas prowadzenia zajęć z pacjentem.

Metody ewaluacji przedmiotu

Ewaluacja obejmująca całą grupę uczniów/słuchaczy.
Ewaluacja przeprowadzona na początku roku szkolnego – „na wejściu” – zwana również diagnozującą.
Ewaluacja końcowa – konkluzywna (sumująca/sumatywna) koncentrująca się na analizie rezultatów i skutków programu.

Proponowane metody zastosowane w ewaluacji przedmiotu: ankieta – kwestionariusz ankiety, obserwacja – arkusz obserwacji, analiza dokumentów – arkusz informacyjny, dyspozycje do analizy dokumentów, pomiar dydaktyczny – sprawdzian, test.


Skip to content