Zespół Szkół w Kowalu

Symbol cyfrowy zawodu

325907

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej


Cele ogólne

 1. Poznanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny oraz fizjologii i ergonomii pracy terapeuty zajęciowego w placówce.
 2. Poznanie funkcjonowania podmiotów usług zdrowotnych, medycznych i społecznych oraz stosowanej dokumentacji.
 3. Poznanie procesu komunikacji z podopiecznym oraz występujących barier i zakłóceń.
 4. Zastosowanie różnych sposobów i technik komunikacji, w tym komunikacji alternatywnej.
 5. Poznanie narzędzi diagnostycznych w placówce.
 6. Poznanie planowania i organizacji terapii właściwych dla podmiotu usług medycznych.
 7. Poznanie zasad planowania procesu terapeutycznego w placówce.

Cele operacyjne

Uczeń potrafi:

 1. scharakteryzować cele i zadania higieny,
 2. zastosować zasady etyki zawodowej,
 3. wskazać dokumenty stosowane w podmiotach usług zdrowotnych, medycznych i społecznych,
 4. skorzystać z zapisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 5. zastosować sposoby i techniki komunikacji odpowiednie do potrzeb podopiecznych w placówce,
 6. zastosować metody diagnostyczne dostosowane do rodzaju niepełnosprawności podopiecznego,
 7. zaplanować proces terapeutyczny na podstawie potrzeb, problemów i zasobów podopiecznego, jego rodziny i środowiska.

Materiał nauczania

 1. Podstawy terapii zajęciowej
  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy fizjologii i ergonomii pracy
  2. Etyka zawodu
  3. Cele i zadania terapii zajęciowej oraz klasyfikacja zaburzeń
  4. Organizacja ochrony zdrowia i dokumentacja w terapii zajęciowej
  5. Podstawy prawne
 2. Biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
  1. Podstawy anatomii i fizjologii
  2. Podstawy patofizjologii
  3. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 3. Komunikacja alternatywna
  1. Sposoby komunikacji
  2. Komunikacja alternatywna i wspomagająca
  3. Podstawy języka migowego, daktylografia i ideografia
  4. Zasady nawiązywania kontaktu z podopiecznym
 4. Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
  1. Proces komunikacji oraz bariery i błędy w komunikacji
  2. Bhp i organizacja prawy w terapii zajęciowej
  3. Diagnozowanie i planowanie procesu terapeutycznego
  4. Formy, sposoby i narzędzia terapii oraz ich dokumentacja
  5. Planowanie i opracowanie indywidualnego planu terapii

Procedury osiągania celów

Praca w grupach 5–10-osobowych u pracodawcy. Zalecaną metodą jest nauczanie praktyczne w placówkach pomocy społecznej i ochrony zdrowia umożliwiających obserwację zachowań podopiecznych, nawiązywanie z nimi kontaktów oraz zapoznawanie się z dokumentacją medyczną i terapeutyczną oraz obserwacja planowanych i prowadzonych zajęć terapeutycznych.

Należy dostosować warunki, środki, metody i formy kształcenia do indywidualnych potrzeb ucznia.


Metody sprawdzania osiągnięć

Przy ocenie powinna być brana pod uwagę aktywność ucznia na zajęciach, kreatywne i analityczne myślenie oraz zaangażowanie w wykonywane zadania.

W celu oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się dokonanie sprawdzenia trafności zastosowanych narzędzi diagnostycznych, metod i technik terapii oraz przygotowanego  indywidualnego planu terapii.


Metody ewaluacji przedmiotu

Ewaluacja obejmująca całą grupę uczniów/słuchaczy.
Ewaluacja przeprowadzona na początku roku szkolnego – „na wejściu” – zwaną również diagnozującą.
Ewaluacja końcowa – konkluzywna (sumująca/sumatywna) koncentrująca się na analizie rezultatów i skutków programu.

Proponowane metody zastosowane w ewaluacji przedmiotu: ankieta – kwestionariusz ankiety, obserwacja – arkusz obserwacji, analiza dokumentów – arkusz informacyjny, dyspozycje do analizy dokumentów, pomiar dydaktyczny – sprawdzian, test.


Skip to content