Zespół Szkół w Kowalu

Symbol cyfrowy zawodu

325907

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej


Cele ogólne

 1. Poznanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny oraz fizjologii i ergonomii pracy terapeuty zajęciowego w placówce.
 2. Sklasyfikowanie zaburzeń występujących w placówce.
 3. Poznanie funkcjonowania podmiotów usług zdrowotnych, medycznych i społecznych oraz stosowanej dokumentacji.
 4. Poznanie zapisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 5. Poznanie anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka.
 6. Poznanie procesu komunikacji z podopiecznym oraz występujących barier i zakłóceń.
 7. Zastosowanie różnych sposobów i technik komunikacji, w tym komunikacji alternatywnej.
 8. Poznanie narzędzi diagnostycznych w placówce.
 9. Poznanie planowania i organizacji terapii właściwych dla podmiotu usług medycznych.
 10. Poznanie zasad planowania procesu terapeutycznego w placówce.

Cele operacyjne

Uczeń potrafi:

 1. scharakteryzować cele i zadania higieny,
 2. zastosować zasady etyki zawodowej,
 3. opisać strukturę placówki usług zdrowotnych, medycznych i społecznych,
 4. wskazać dokumenty stosowane w podmiotach usług zdrowotnych, medycznych i społecznych,
 5. skorzystać z zapisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 6. wymienić podstawowe procesy patologiczne,
 7. opisać funkcje układów, narządów, tkanek oraz ich procesy chorobowe,
 8. efektywnie komunikować się z podopiecznym,
 9. zastosować sposoby i techniki komunikacji odpowiednie do potrzeb podopiecznych w placówce,
 10. zastosować metody diagnostyczne dostosowane do rodzaju niepełnosprawności podopiecznego,
 11. zaplanować proces terapeutyczny na podstawie potrzeb, problemów i zasobów podopiecznego, jego rodziny i środowiska.

Materiał nauczania

 1. Podstawy terapii zajęciowej
  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy fizjologii i ergonomii pracy
  2. Etyka zawodu
  3. Cele i zadania terapii zajęciowej oraz klasyfikacja zaburzeń
  4. Organizacja ochrony zdrowia i dokumentacja w terapii zajęciowej
 2. Podstawy prawne
  1. Postawy prawne terapii zajęciowej
 3. Biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
  1. Podstawy anatomii i fizjologii
  2. Podstawy patofizjologii
  3. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 4. Komunikacja interpersonalna
  1. Proces komunikacji oraz bariery i błędy w komunikacji
  2. Bhp i organizacja prawy w terapii zajęciowej
  3. Diagnozowanie i planowanie procesu terapeutycznego
  4. Formy, sposoby i narzędzia terapii oraz ich dokumentacja
 5. Komunikacja alternatywna
  1. Sposoby komunikacji
  2. Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 6. Język migowy
  1. Podstawy języka migowego, daktylografia i ideografia
  2. Znaki pojęciowe polskiego języka migowego
 7. Postawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej
  1. Zasady nawiązywania kontaktu z podopiecznym
  2. Prawidłowy i nieprawidłowy rozwój człowieka
 8. Diagnozowanie w terapii zajęciowej
  1. Narzędzia diagnostyczne
  2. Określanie zaburzeń podopiecznego i sporządzanie diagnozy
 9. Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
  1. Planowanie i opracowanie indywidualnego planu terapii
  2. Metody i techniki pracy z podopiecznym
  3. Dokumentacja w pracy terapeuty zajęciowego

Procedury osiągania celów

Praca w grupach 5–10-osobowych u pracodawcy. Zalecaną metodą jest nauczanie praktyczne w placówkach pomocy społecznej i ochrony zdrowia umożliwiających obserwację zachowań podopiecznych, nawiązywanie z nimi kontaktów oraz zapoznawanie się z dokumentacją medyczną i terapeutyczną oraz obserwacja planowanych i prowadzonych zajęć terapeutycznych.

Należy dostosować warunki, środki, metody i formy kształcenia do indywidualnych potrzeb ucznia.


Metody sprawdzania osiągnięć

Przy ocenie powinna być brana pod uwagę aktywność ucznia na zajęciach, kreatywne i analityczne myślenie oraz zaangażowanie w wykonywane zadania.

W celu oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się dokonanie sprawdzenia trafności zastosowanych narzędzi diagnostycznych, metod i technik
terapii oraz przygotowanego indywidualnego planu terapii.


Metody ewaluacji przedmiotu

Zalecaną formą ewaluacji przedmiotu powinny być obserwacja, badania pilotażowe (ankieta) oraz test osiągnięć szkolnych oraz samoocena nauczyciela.

EWALUACJA PRZEDMIOTU

Ewaluacja obejmująca całą grupę uczniów powinna być przeprowadzona na początku roku szkolnego w postaci testu diagnozującego.
Ewaluacja końcowa powinna skoncentrować się na analizie rezultatów programu zarówno założonych przed realizacją, jak i wynikłych w trakcie realizacji
programu nauczania. Zaleca się, aby miała ona formę pisemną z rekomendacją do realizacji programu w kolejnych latach kształcenia.

Proponowane metody badawcze zastosowane w ewaluacji przedmiotu: ankieta (kwestionariusz ankiety), obserwacja (arkusz obserwacji), wywiad (lista
pytań), analiza dokumentów (arkusz informacyjny), pomiar dydaktyczny (sprawdzian, test).


Skip to content