Zespół Szkół w Kowalu

Znak sprawy: ZS.271.1.1.2023

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż autobusu szkolnego

 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Zespół Szkół w Kowalu, ul. Piwna 20, 87-820 Kowal.

 1. Miejsce publikacji ogłoszenia

https://zskowal.pl/, https://zskowal.rbip.mojregion.info

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2023 r. o godz. 10:00 w sekretariacie siedziby Zespołu Szkół w Kowalu ul. Piwna 20, 87-820 Kowal,  II piętro

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Autobus objęty przedmiotem przetargu można obejrzeć na parkingu Zespołu Szkół w Kowalu ul. Piwna 20. 87-820 po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem pod nr kontaktowym: 54 284 18 19 lub 515 821 167

 1. Rodzaj, typ, ilość pojazdów objętych postępowaniem
 • marka/model autobusu/ wersja: MERCEDES-BENZ/SPRINTER 3.5 t/ wersja 903
 • rodzaj pojazdu: autobus
 • nr rejestracyjny: CWL 6A96
 • nr identyfikacyjny: VIN: WDB9036631R599213
 • rok produkcji: 2003
 • pojemność silnika/moc silnika: 2148 ccm/ 95kW (129KM)
 • dopuszczalna masa całkowita/ładowność: 3500 kg
 • przebieg całkowity: 556090 km
 • rodzaj paliwa: diesel
 • rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • rodzaj autobusu: 4 drzwiowy – 17 osobowy
 • data pierwszej rejestracji: 2004/01/15
 • kolor: srebrny metalizowany
 1. Cena wywoławcza, wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
Lp. Marka i typ pojazdu Numer rejestracyjny Cena wywoławcza Wysokość wadium
1. MERCEDES-BENZ/SPRINTER CWL 6A96 7200,00 zł 360,00 zł

 

6.1 Informacje dotyczące wadium:

 • Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu,
 • Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 360,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy: 42 1600 1462 1746 9068 9000 0005 z dopiskiem ,,Wadium – przetarg publiczny na sprzedaż autobusu szkolnego – nr sprawy: ZS.271.1.1.2023”
 • Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku.
 • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
 • żaden z uczestników aukcji lub przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;
 • uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się odebrania przedmiotu przetargu.
 • Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
 • Potwierdzenie wpłaty wadium należy załączyć do oferty
 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
  • Każdy Oferent może złożyć jedna ofertę.
  • Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
  • Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1.
  • Sprzedający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
  • Oferta powinna zawierać cenę i warunki jej zapłaty oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.
  • Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Podpisy Oferenta na wymaganych dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
  • Oferent składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnieni treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie muszą zawierać oznaczenie:
OFERTA ZŁOŻONA W PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU SZKOLNEGO.

OZNACZENIE SPRAWY: ZS.271.1.1.2023

NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU OTWARCIA OFERT.

Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym zostanie złożona oferta będzie opatrzone numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a Oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty zawierające informację o numerze nadanym ofercie i terminie złożenia oferty.

 1. Inne informację
 • Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.
 • Komisja odrzuca ofertę, jeżeli:
  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez osobę, która nie wniosła wadium;
  2. nie zawiera danych, o których mowa w ogłoszeniu lub dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;
  3. uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.
 • W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami i zawiadomi oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu tej aukcji.
 • Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 • Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Skip to content